Privacy

Velt neemt jouw privacy serieus en zorgt ervoor dat je informatie bij ons veilig is.

Waarom verzamelen we bij Velt vzw (Vereniging voor ecologisch leven en tuinieren) persoonsgegevens? En hoe gaan we met die gegevens om? In deze privacyverklaring krijg je een antwoord op beide vragen.

Privacy is belangrijk

Jouw persoonlijke gegevens beschermen en jouw privacy respecteren: daar hechten we veel belang aan. We houden ons dan ook in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR). Dit houdt in dat we:

 • Je persoonsgegevens verwerken volgens het doel waarvoor je ze opgaf. Deze doelen en type persoonsgegevens beschrijven we verder in deze privacyverklaring;
 • De verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Uitdrukkelijk jouw toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen nemen zodat wij een goede beveiliging van jouw persoonsgegevens kunnen garanderen;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Velt vzw zijn we verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Heb je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Velt vzw, Uitbreidingstraat 392c, 2600 Antwerpen
info@velt.be of tel.: (+32) 03 281 74 75

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

 • Voor het klaarzetten van bestellingen die geplaatst worden via deze webshop.

Voor deze doelstellingen kunnen we volgende persoonsgegevens van je vragen, opslagen, verzamelen en verwerken:

 • Identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoon, e-mailadres en rekeningnummer
 • Persoonlijke kenmerken: geboortedatum

We gebruiken de verzamelde gegevens enkel voor de doeleinden waarvoor we ze gekregen hebben.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen we aan derde partijen verstrekken mocht dit nodig zijn voor de uitvoering van de vermelde doeleinden. We maken gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);
 • Het verzorgen van de IT-infrastructuur;
 • Het verzorgen van de boekhouding;

We geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst afsloten. Verder geven we jouw gegevens niet door aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Bewaartermijn

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet vereist is. Concreet:

 • Je persoonsgegevens worden niet langer dan vijf jaar bewaard.

Beveiliging van gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen.
 • We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • We informeren onze medewerkers en vrijwilligers over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van je ontvingen. Je kunt ons bereiken via:

Velt vzw, Uitbreidingstraat 392c, 2600 Antwerpen
info@velt.be of tel.: (+32) 03 281 74 75

Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met ons op. Je hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacyverklaring

We kunnen onze privacyverklaring wijzigen. Deze wijziging kondigen we aan op onze website.

 

Laatste update: 10 juli 2021